Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 213 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 213 Next Page
Page Background

İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi

3

ile risk paylaşımı yoluyla finansman eğilimi ve bunlarla birlikte artan sosyal sermaye ihtiyacından

ve kolaylaştırıcı bir düzenleyici çerçeve oluşturmakta yaşanan zorluklardan kaynaklanmaktadır.

Bu rapor, sektörün uyması gereken belirli politika tavsiyeleri ve stratejiler oluşturmak adına,

vaka çalışmalarından yola çıkarak bu konudaki tartışmaya odaklanmaktadır. Raporda bir yandan

ülkelerdeki İslami finans sektörünün büyüme düzeyine bağlı olarak farklı ülkelere özel politika

tavsiyeleri verilirken, tüm ülkeler açısından paylaşılan refah ve büyüme odaklı bir finansal toplum

için küresel düzeyde izlenmesi gereken bazı genel politika tavsiyeleri de şu şekilde özetlenebilir:

a. Tutarlı düzenlemeleri destekleyerek kolaylaştırıcı bir düzenleyici ortam oluşturulması ve risk

paylaşımını teşvik etmeye yönelik standartlar geliştirilmesi.

b. Geleneksel risk transferi ürünlerinin kopyalanmasına odaklanmak yerine risk paylaşımına

dayalı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi.

c. Farklı bölgeler arasında Şer’i yönetişim standartlarının ve politikalarının uyumlulaştırılmasına

yönelik adımlar atılması.

d. İslami finansın toplumun düşük gelirli tabakalarına ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması.

e. İslami finans konusunda beşerî sermayenin geliştirilmesi ve eğitilmesi ile okuryazarlığın

artırılması.

Raporda ayrıca, İslami finans sektörünün kendine özgü ayırt edici unsurunun Şer’i uyumluluk

olması nedeniyle, küresel bir Şer’i yönetişim çerçevesine ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır.

Raporda İFK’ların finansal raporlama faaliyetlerinde daha fazla saydamlık ve açıklamaya ihtiyaç

duyulduğu izah edilmekte ve politika yapıcılarının, yatırımcıların İslami finans ürünleri konusunda

bilgi sahibi olmalarını sağlayacak derecelendirme standartları geliştirilmesine odaklanması

gerektiği belirtilmektedir. Akıllı telefon kullanıcılarından tarım sektörüne, KOBİ’lere ve düşük gelir

gruplarına kadar farklı piyasaları çekmek için ürün çeşitlendirmesi yapma ve finansal teknolojilere

uyum sağlama ihtiyacı da vurgulanmaktadır.